Protección de datos

En cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos, Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016( GDPR), Lei Orgánica de Protección de Datos e Garantía de Dereitos Dixitais ( LOPDGDD, Lei 3/2018 do 5 de decembro), informámoslle que a nosa Política de Protección de Datos Persoais, é a que se detalla a continuación.

RESPONSABLE DO TRATAMENTO DE DATOS PERSOAIS

O responsable do tratamento é a persoa xurídica que determina os fins e medios do tratamento de datos persoais.Para os efectos da presente Política de Protección de Datos, o responsable do tratamento dos datos persoais é:

 • Razón social: BETANZOS HB S.L
 • CIF: B-87.155.768
 • Domicilio social: Estrada Betanzos – Santiago, Km. 3, 15300 Infesta-Betanzos (A Coruña)
 • Correo electrónico: info@betanzoshb.es
 • Teléfono: 981 779 800
 • Actividade: Venta de Tableros de Madera.

RECOGIDA DE DATOS PERSONALES Y FINALIDADES

Lembre que debe ler esta Política de Privacidade e Cookies, así como no Aviso Legal, o apartado específico do tratamento dos seus datos.

Vostede debe comprometerse a garantir que os Datos Persoais proporcionados son certos e exactos e comprométese a notificar calquera modificación dos mesmos.

Os Datos Persoais que trataremos serán os seguintes:

 • Datos Identificativos (por exemplo nome, apelidos, lingua).
 • Información Económica ( por exemplo número de conta, entidade financeira, información das compras, pedidos)
 • Información Comercial.

Coas siguientes Finalidades:

 • Para o desenvolvemento e a execución do contrato de compravenda.
 • Para atender as solicitudes comerciais e dar servizo á atención ao cliente.

LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO DE DATOS PERSOAIS

As bases legais para o tratamento dos seus datos é a execución dun contrato, así como o cumprimento dunha obrigación legal do responsable e o consentimento.

CESIÓNS E COMUNICACIÓNS DE DATOS PERSOAIS

Non se van a ceder os seus datos persoais a ningunha entidade, salvo as que sexan necesarias a organismos públicos por obrigación legal. Tampouco se previron transferencias internacionais de datos persoais.

Comunicaranse os seus datos persoais a aqueles provedores ou colaboradores que nos presten apoio para desenvolver os seus pedidos:

 • Entidades financeiras.
 • Provedores de servizos tecnolóxicos.
 • Provedores e colaboradores de servizos de loxística, transporte e entrega.

DURACIÓN E CONSERVACIÓN DOS SEUS DATOS PERSOAIS 

O prazo de conservación dos seus datos persoais será aquel que por lei correspóndanos para cumprir coas obrigacións xurídicas que xera a relación comercial Empresa-Cliente.

DEREITOS DE PROTECCIÓN DE DATOS

O responsable, comprométese a respectar a confidencialidade dos seus Datos Persoais e a garantirlle o exercicio dos seus dereitos.

Podendo en todo momento, exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, dereito á limitación do tratamento, dereito á portabilidad de datos. Poderemos solicitarlle algún documento válido que lle identifique (DNI, pasaporte). O Usuario poderá dirixir as súas comunicacións á dirección de correo electrónico xestadem@xestadem.com e begocancela@betanzoshb.es

CONTACTO DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

INFORMACIÓN SOBRE COOKIES E OUTRAS TECNOLOXÍAS

Esta sección describe o uso de cookies e outras tecnoloxías.

8.1 Que entendemos por cookies e outras tecnoloxías?

Unha cookie é un arquivo de texto pequeno que se instala no seu computador, teléfono móbil ou outro dispositivo cando ingresa a un sitio web. A cookie axudará aos provedores do sitio web para recoñecer o seu dispositivo cando visite novamente o sitio web. Existen outras tecnoloxías similares, como etiquetas píxeles (imaxes gráficas transparentes inseridas nunha páxina web ou nun correo electrónico que indican que esa páxina ou correo electrónico xa se viu), web bugs (similares aos píxeles) e almacenamento web, que se utilizan en software de escritorio ou dispositivos móbiles.

Tamén hai tecnoloxías, como identificadores de dispositivos e integración de kit de desenvolvemento de software (Software Development Kit, SDK), para axudar ás empresas para recoñecer o seu dispositivo cando regrese a unha aplicación ou use o servizo dalgunha maneira.

8.2 Uso das cookies e outras tecnoloxías

En Betanzos HB, SL realizarase o uso de cookies que se establecen e comunican no apartado correspondente do Aviso Legal.

8.3 Máis información

Para ampliar información, pode escribirnos a info@betanzoshb.es